Dopis rodičům

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci,
je povinností školy Vás informovat o pozitivním nálezu nemoci COVID-19 v naší škole. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení školy podniklo okamžitě kroky nad rámec nařízení, povinností a doporučení, zamezilo tak přenosu a šíření nemoci, čímž jsou všichni účastníci vzdělávání v bezpečí a nejsme nuceni k dnešnímu dni přistoupit k žádným následným krokům ovlivňujícím provoz školy stanovených KHS a ani k případné úpravě způsobu vzdělávání.

Věříme, že se situace v naší škole bude vyvíjet příznivým směrem, v tomto duchu si vás dovolujeme oslovit a požádat o vzájemnou sounáležitost a spolupráci spočívající v několika málo bodech:

  1. Žádáme Vás, aby byl na minimum omezen vstup a pobyt rodičů či zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol. Zvažte, prosím, zda je Vaše přítomnost (rodičů a zákonných zástupců) v budově nutná, pakliže Vaše děti jsou ve věku, kdy jsou schopny dojít do učeben svých pedagogů samotné bez vašeho doprovodu.
    Při vstupu do budovy školy použijte dezinfekci z bezdotykového zásobníku.
  2. Všechny osoby pohybující se ve společných prostorách školy (chodby, schodiště, toalety apod.) musí nosit roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest.
  3. V průběhu výuky v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, použití roušky či jiné ochrany dýchacích cest pedagogem je na uvážení každého pedagoga.
    Pedagogové zajistí u svých žáků, aby každý žák svou použitou roušku po sejmutí z obličeje uložil do svého sáčku.
  4. Dovolujeme si Vás požádat: pro komunikaci s jednotlivými pedagogy, vedením školy a ostatními pracovníky školy (zejm. pracovnicemi ekonomického a administrativního úseku) používejte zejména telefonickou a emailovou komunikaci, popř. jiné ICT technologie.
  5. Abychom zajistili maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců školy a zároveň kontinuitu vzdělávání, vyhrazujeme si možnost z preventivních důvodů v opodstatněných případech požádat rodiče a zletilé žáky o změny ve vyučování, o případné nahrazování výuky, o změny učeben, příp. suplování, apod.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Po pečlivém uvážení a vzájemné dohodě se všemi partnery jsme se rozhodli, že dlouhodobě připravovanou akci ZUŠ OPEN 2020 nebudeme s ohledem na ochranu zdraví všech žáků a pedagogů školy v plánovaném termínu 25. 9. 2020 pořádat.

Jsme si vědomi práce, kterou při přípravě na tento projekt odvedli žáci i pedagogové, celý realizační tým i partneři mimo ZUŠ Opava, přesto jsme se k tomuto kroku s lítostí rozhodli. Věříme, že všichni pochopí naši obezřetnost, snahu o eliminaci rizik šíření COVID-19.

Plánovaný termín přesunutého ZUŠ OPEN 2020 je jaro roku 2021.

Děkujeme vám za pochopení.

Škola má zpracované pokyny pro podmínky bezpečného vzdělávání, se kterými se můžete seznámit na webových stránkách školy.
Stejně tak jsou zpracované pokyny pro podmínky bezpečného vzdělávání určené pedagogickým i provozním pracovníkům školy, kteří jsou jimi povinni se řídit.
Tímto nejsou dotčena závazná pravidla, povinnosti, nařízení a doporučení vydané MZd., MŠMT a KHS.

Děkujeme vám všem za vstřícnost, pochopení a odpovědný přístup.

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví za vedení ředitel školy MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., v.r.

V Opavě dne 14. 9. 2020.