Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019, podle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání takto:

(1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

(2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

(3) Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Pro hudební, taneční a literárně dramatický obor vyplňte předběžnou přihlášku – viz záložka “Přihláška do ZUŠ”.

Vedení školy dnem 22. 4. 2020 vyhlašuje a oznamuje termíny konání Talentových zkoušek (přijímacího řízení) pro školní rok 2020/2021 následovně (změna termínů v závislosti na vývoji pandemie vyhrazena, prosíme, sledujte tyto informace na webových stránkách):

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VZHLEDEM K SOUČASTNÉ PANDEMICKÉ SITUACI:

1.) V zájmu zachování hygienických požadavků, ochrany zdraví vás, vašich dětí a pracovníků školy vás žádáme o zápis termínu přijímacího řízení, který vám vyhovuje do REZERVAČNÍHO SYSTÉMU u jednotlivých oborů (rezervační systém bude spuštěn 4. 5. 2020). V případě vyčerpání všech nabízených termínů rezervace, kontaktujte, prosíme, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.

2.) Přijímací řízení ve stanovených termínech navštivte pouze pokud jste vy i vaše dítě zdraví.

3.) V závislosti na současné situaci vás žádáme o doprovod vašeho dítěte pouze jednou dospělou osobou.

4.) V zájmu zachování bezpečnostních a hygienických požadavků si ZUŠ Opava vyhrazuje nárok na vpuštění osob do prostor školy pouze osobám, které nevykazují zdravotní potíže spojené s koronavirovou pandemií (bude prováděno bezkontaktní kontrolní měření teploty účastníků přijímacího řízení). 

TERMÍNY PŘJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

HUDEBNÍ OBOR v budově Nádražní okruh 11: ve dnech 25. – 29. 5. 2020 (pondělí až pátek) od 14 do 17 hodin.

HO komise 1 – budova Nádražní okruh 11, učebna č. 3, přízemí vpravo
HO komise 2 – budova Nádražní okruh 11, učebna č. 5, přízemí vlevo
HO komise 3 – budova Nádražní okruh 11, koncertní sál, 2. patro

TANEČNÍ OBOR v budově Dvořákovy sady 4, taneční sál, 2. patro: ve dnech 25. – 26. 5. 2020 (pondělí a úterý) od 14 do 17 hodin.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v budově Dvořákovy sady 4, divadelní sál, 1. patro: ve dnech 25. – 26. 5. 2020 (pondělí a úterý) od 14 do 17 hodin.

VÝTVARNÝ OBOR v budově Solná 8: ve dnech 25. – 29. 5. 2020 (pondělí až pátek) od 14 do 18 hodin. Vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID – 19 a nastavenými hygienickými pravidly, prosíme, aby si uchazeči o studium sebou přinesli své výtvarné pomůcky, které budou výhradně sami používat. Jedná se o:  tužka měkkost č. 1, sada pastelek, vlastní ořezávátko na pastelky a tužku, guma, průpiska na vyplnění formuláře. Děkujeme za vstřícnost. Těšíme se na vás!!!!

 

Kritéria talentové zkoušky (přijímacího řízení)

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry v daný moment předvedených předpokladů uchazeče pro jeho studium na základní umělecké škole.

Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění konkrétních kritérií.

Kritéria talentové zkoušky (přijímacího řízení):

HUDEBNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely
 • intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmem
 • zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)
 • všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika

TANEČNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmické, hudební a prostorové cítění: schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely, chůze v prostoru se změnami rytmu
 • pohybové předpoklady: zjištění základních pohybových dovedností a fyzických předpokladů
  • obratnost: kotoul, svíčka
  • pohybová koordinace: chůze, běh, poskok
  • celková pohyblivost: pohybový rozsah, rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře
 • taneční předpoklady: hodnotí se – přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, práce s rekvizitami, popř. práce ve dvojicích

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím dva krátké rytmické modely
 • hlasové a mluvní předpoklady: přednes připraveného čteného textu nebo básně (hodnotí se výslovnost, intonace, schopnost reagovat na změnu zadání – např. rychlost přednesu, hlasitost přednesu, projev různých emocí)
 • herecká improvizace: herecké ztvárnění situace na základě zadání (herecká etuda, improvizace)
 • všeobecné předpoklady: komunikace, reakce na pokyny pedagoga, tělesné a zdravotní předpoklady, zjištění motivace

VÝTVARNÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 60 min)

Zájemci o studium do 12 let (včetně) – výběr jednoho ze dvou uvedených témat:

 • pohádka: hodnotí se – kompozice, zobrazení figur, barevné cítění
 • sport: hodnotí se – kompozice, zobrazení pohybu figur

Zájemci o studium od 13 let:

 • kresba podle modelu (bota, domácí obuv, klíče aj.): hodnotí se – poměry velikostí, zachycení objemu, světla a stíny
 • výběr jednoho ze dvou uvedených témat
  • pohádka: hodnotí se – kompozice, zobrazení figur, barevné cítění
  • sport: hodnotí se – kompozice, zobrazení pohybu figur

Vyplněním přihlášky dávají rodiče/zákonní zástupci najevo, že souhlasí, v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, výtvarných prací týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas se poskytuje na dobu časově neomezenou.

Výsledky přijímacího řízení (talentových zkoušek) budou zvěřejněny na webových stránkách školy nejpozději k datu: 30. 6. 2020.

Podpisem přihlášky rodiče potvrzují, že se seznámili se Školním řádem.

Předběžná přihláška je umístěna v samostatné záložce k vyplnění je JEN PRO HUDEBNÍ, TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR. Pro VÝTVARNÝ OBOR tuto přihlášku nevyplňujte!