Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru. Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Pro hudební, taneční a literárně dramatický obor vyplňte předběžnou přihlášku – viz záložka “Přihláška do ZUŠ”.

Vedení školy dnem 23. 4. 2019 vyhlašuje a oznamuje termíny konání Talentových zkoušek (přijímacího řízení) pro školní rok 2019/2020 následovně:

HUDEBNÍ OBOR v budově: Nádražní okruh 11 ve dnech 27. – 30. 5. 2019 od 14 do 17 hodin.

TANEČNÍ OBOR v budově: Dvořákovy sady 4 ve dnech 27. – 30. 5. 2019 od 14 do 17 hodin.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v budově: Dvořákovy sady 4 ve dnech 27. – 30. 5. 2019 od 14 do 17 hodin.

VÝTVARNÝ OBOR v budově: Solná 8 každou STŘEDU V MĚSÍCI ČERVNU od 14 do 18 hodin.

Kritéria talentové zkoušky (přijímacího řízení)

Hudební obor

V hudebním oboru se talentová zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka (intonace, rytmické cítění, rozlišení vlastností tónů, zpěv).

Taneční obor

V tanečním oboru se zkoumá taneční nadání dětí (rytmické předpoklady, smysl pro krásu tance atd.).

Dramatický obor

Zájemci o literárně dramatický obor musí prokázat předpoklady a schopnost k tvořivým dramatickým činnostem (pohybové, mluvní, přednesové, slovesné).

Výtvarný obor

Talentové zkoušky na VO probíhají každou STŘEDU v měsíci ČERVNU daného roku od 14 do 18 hodin v budově Solná 8, Opava.

Uchazeči o studium na ZUŠ vykonají talentovou zkoušku v rozsahu 1 hodiny. K talentové zkoušce si nemusí nosit výtvarné pomůcky ani své vlastní výtvarné práce. Talentová zkouška se skládá ze dvou výtvarných úkolů.

Mladší žáci: do  12 let

Volné téma:

  1. pohádka, sleduje se: kompozice, zobrazení figur, barevné cítění
  2. sport, sleduje se: kompozice, zobrazení pohybu figur

Starší žáci: od 13 let

kresba podle modelu(bota, domácí obuv, klíče aj.), sledují se: poměry velikostí, zachycení objemu, světla a stíny

Volné téma:

  1. sport, sleduje se: kompozice, zobrazení pohybu figur

Vyplněním přihlášky dávají rodiče/zákonní zástupci najevo, že souhlasí, v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, výtvarných prací týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas se poskytuje na dobu časově neomezenou.

Podpisem přihlášky rodiče potvrzují, že se seznámili se Školním řádem.

Předběžná přihláška je umístěna v samostatné záložce k vyplnění je JEN PRO HUDEBNÍ, TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR. Pro VÝTVARNÝ OBOR tuto přihlášku nevyplňujte!