Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ v Opavě oznamujeme výši úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnosti k 1. září 2019 a platí na jeden školní rok.

Výše úplaty se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata v žádném případě není školným, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

O rozdělení plateb školného, respektive Splátkovém kalendáři, rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců žáků. K žádosti je třeba předložit dokumenty, které dokládají státní sociální podporu rodiny.

Škola může vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání, a to pouze v případech, kdy žákova nepřítomnost přesáhne dobu dvou měsíců. Tato žádost musí být doložena příslušným potvrzením a následně posouzena ředitelem školy, který vydá rozhodnutí.

Bankovní spojení: 26432821/0100

Žákům je přidělen variabilní symbol. Ten Vám bude sdělen zasláním podkladů pro platbu prostřednictvím mailového kontaktu a fyzicky v tištěné podobě prostřednictvím Vašich dětí. Věnujte, prosíme, náležitou pozornost jednak termínům splatnosti a také i správnému zadávání náležitostí plateb. Děkujeme.

Termín splatnosti:

Úplata za vzdělávání je stanovena na jeden školní rok, je rozdělená do dvou období podle pololetí. První část za I. pololetí je splatná do 15. září 2019, druhá část za II. pololetí je splatná do 15. února 2020. Toto rozdělení je platné pro žáky hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Obor výtvarný má stanovenou úplatu hrazenou ročně. Rozhodným termínem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedeném termínu zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Hudební obor Ročně
Přípravné studium 1 500 Kč
Základní studium 3 000 Kč
Skupinová výuka 1 500 Kč
Sbor 1 200 Kč
Taneční obor Ročně
Základní studium 1 900 Kč
Literárně-dramatický obor Ročně
Základní studium 2 100 Kč
Výtvarný obor Ročně
Vizuální tvorba – základní studium – přípravné studium, 1. a 2. stupeň 1 900 Kč
Studijní program – Příprava na SŠ a VŠ, volitelné předměty grafický design a multimediální tvorba 2 300 Kč

Zapůjčení hudebního nástroje: pololetně 500,– Kč.

MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., v.r.

ředitel školy