Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ v Opavě oznamujeme výši úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory studia, které nabývá platnosti k 1. září 2018 a platí na jeden školní rok.

Výše úplaty se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Úplata v žádném případě není školným, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.

O rozdělení plateb školného, respektive Splátkovém kalendáři, rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců žáků. K žádosti je třeba předložit dokumenty, které dokládají státní sociální podporu rodiny.

Škola může vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání, a to pouze v případech, kdy žákova nepřítomnost přesáhne dobu dvou měsíců. Tato žádost musí být doložena příslušným potvrzením a následně posouzena ředitelem školy, který vydá rozhodnutí.

Termín splatnosti: Úplata za vzdělávání je splatná do 15. září 2018. Rozhodným termínem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedeném termínu zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Hudební obor Ročně
Přípravné studium 1 500 Kč
Základní studium 3 000 Kč
Skupinová výuka 1 500 Kč
Sbor 1 200 Kč
Taneční obor Ročně
Základní studium 1 900 Kč
Literárně-dramatický obor Ročně
Základní studium 2 100 Kč
Výtvarný obor Ročně
Vizuální tvorba – základní studium – přípravné studium, 1. a 2. stupeň 1 900 Kč
Studijní program – Příprava na SŠ a VŠ, volitelné předměty grafický design a multimediální tvorba 2 300 Kč

Zapůjčení hudebního nástroje: pololetně 500,– Kč.