Menu

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 11. 5. 2020

příloha: _čestné_prohlášení

(Prosíme o vytištění, vyplnění a podepsání. Při první návštěvě školy donese žák svému pedagogovi.)

 

Poděkování:

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci, vážení zaměstnanci školy,

máme za sebou první vlnu obnovení výuky v naší ZUŠ. Chtěli bychom vám všem touto cestou poděkovat.

Víme, že jste v této době zahlceni množstvím informací a pokynů z různých směrů a z různých institucí. Snažili jsme se všemi dostupnými prostředky připravit vašim dětem a našim zaměstnancům bezpečné prostředí k obnovení výuky, což je podmíněno dodržováním všech vládních nařízení a doporučení. Ačkoli se na první pohled může zdát, že jsou některé náležitosti spojené s otevřením škol nadsazené a zatěžující, děkujeme vám za vstřícnost, trpělivost, pochopení, akceptování pokynů a vzájemnou spolupráci.

Těšíme se na další uměleckou a pedagogickou spolupráci s vámi.

 

Za všechny zaměstnance a vedení školy vám přeji vše dobré a nadále pevné zdraví.

MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.

ředitel školy

V Opavě dne 15. 5. 2020.

 

 

 

Závazné informace k dalšímu průběhu výuky

v  ZUŠ OPAVA od 11. 5. 2020

aktualizace: 7. 5. 2020 (14:00)

v tištěné podobě v PDF zde:  Informace pro rodiče 07052020

 

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, žáci školy,

usnesením vlády České republiky č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření odstavec II. bod 2. a odstavec III., vláda ukládá, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině.

Organizace výuky od 11. 5. 2020 (změna v závislosti na vývoji situace vyhrazena):

HUDEBNÍ OBOR

 • individuální výuka bude realizována prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)
 • skupinová výuka (platí pro žáky s nižší úplatou za vzdělání, kteří jsou vyučováni v rámci jedné hodiny ve dvojicích) bude realizována prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)
 • kolektivní výuka (TVP – hudební nauka, výuka orchestrů a souborů, výuka seminářů, hudební dílna, sbory a ŠMM) bude pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole)

VÝTVARNÝ OBOR

 • výuka bude pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole)

 TANEČNÍ OBOR

 • výuka bude pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole)

 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • předměty Seminář sólové interpretace a Jevištní projev pro 4. – 7. ročník I. stupně a 1. – 4. ročník II. stupně budou realizovány prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)
 • předměty Divadelní a herecká praxe a Jevištní projev 1. – 3. ročníku I. stupně bude pokračovat distanční formou studia (bez osobní přítomnosti žáků ve škole)

  

Organizace výuky od 18. 5. 2020 (změna v závislosti na vývoji situace vyhrazena):

HUDEBNÍ OBOR

 • individuální výuka bude realizována prezenční formou studia (již od 11. 5. 2020)
 • skupinová výuka (viz výše) bude realizována prezenční formou studia (již od 11. 5. 2020)
 • kolektivní výuka (TVP, výuka orchestrů a souborů, výuka seminářů, hudební dílna, sbory a ŠMM) na základě výše uvedeného usnesení vlády ČR NEBUDE do odvolání organizována prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole); výukové materiály zůstávají k dispozici žákům na webových stránkách školy

  VÝTVARNÝ OBOR

 • výuka všech předmětů bude probíhat prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)

TANEČNÍ OBOR

 • předměty Přípravná taneční výchovaRytmická průprava bude realizována prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole) za podmínky vyzvednutí dětí pedagogem od rodičů před výukou u vchodu do školy a předání dětí rodičům pedagogem po ukončení výuky u vchodu, a to v přesných časových intervalech 5 minut před začátkem výuky a 5 minut po ukončení výuky
 • výuka všech předmětů bude realizována prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • výuka všech předmětů bude probíhat prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole)

Výuka bude probíhat za dodržení bezpečnostních hygienických podmínek, které jsou specifikovány ve výše uvedeném ustanovení vlády a v samostatném dokumentu vydaném MŠMT nazvaném OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dále manuál pro ZUŠ).

 V tomto směru se výše uvedeným usnesením vlády NAŘIZUJE:

 • aby, dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce škole poskytl před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – prohlášení ve formátu pdf k tisku naleznete na webových stránkách školy https://www.zusopava.cz/works/aktualni-informace-k-vyuce-od-11-5-2020/ Tzn. vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, kteří předloží zákonným zástupcem podepsané Čestné     prohlášení kontrole, která bude probíhat u vchodu do všech budov školy (zajišťuje vedení školy). Kontrola provede zápis o existenci Čestného prohlášení a žáci odevzdají Čestní prohlášení svým pedagogům.
 • aby, dítě, žák, student, účastník vzdělávání byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. ZUŠ Opava si vyhrazuje provádění bezkontaktního kontrolního měření teploty.

 Další podmínky osobní přítomnosti žáků ve výuce dle manuálu pro ZUŠ a rozhodnutí ředitele školy:

 • maximální počet žáků v učebně je 15,
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • rodiče zajistí u svých dětí, aby každé mělo svou roušku,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • v průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru); pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně; konečné rozhodnutí o nošení roušek žáků a pedagoga v učebně je v kompetenci pedagoga, avšak nesmí být v rozporu s výše uvedeným a interními pokyny ředitelství školy,
 • rodiče poučí své děti, že po sejmutí roušky v učebně školy z obličeje uloží žák svou použitou do vlastního sáčku,
 • neprodleně po příchodu do učebny, popř. po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
 • u specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví,
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání),
 • pro rodiče žáků VÝTVARNÉHO OBORU platí, že vybaví své dítě vlastním ručníkem, který si každý žák bude do výuky nosit a používat,
 • pro rodiče žáků přípravného studia TANEČNÍHO OBORU platí, že předměty Přípravná taneční výchovaRytmická průprava budou realizovány prezenční formou studia (za osobní přítomnosti žáků ve škole) za podmínky vyzvednutí dětí pedagogem od rodičů před výukou u vchodu do školy a předání dětí rodičům pedagogem po ukončení výuky u vchodu, a to v přesných časových intervalech 5 minut před začátkem výuky a 5 minut po ukončení výuky.

 Další informace pro žáky a rodiče:

 • v případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, bude vedle komunikace s nezletilým žákem probíhat komunikace také s jeho zákonným zástupcem,
 • přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor budou organizovány zaměstnanci školy tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy,
 • při přesunech bude zajištěno dodržování odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),
 • bude zaměstnanci školy zajištěno a prováděno časté větrání budov, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
 • v každé učebně bude zabezpečeno nezbytné časté větrání, které provede pedagog minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min
 • v případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob bude zaměstnanci školy prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně,
 • pedagog vydezinfikuje kliky své učebny (z obou stran dveří) před každou vyučovací hodinou,
 • do odvolání nebudou probíhat korepetice v HO,
 • uvolňování žáků z výuky na návštěvu toalety bude umožněno v rámci výuky ve skupinkách žákům pouze jednotlivě,
 • v případě výuky mimo budovy ZUŠ platí interní i obecná pravidla pro dodržování hygienických zásad (např. nošení roušek apod.)

 Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s  dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např.
  2. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  3. b) při protinádorové léčbě,
  4. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení – viz výše. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Koncerty, výstavy, představení, další aktivity pro veřejnost, aktivity pro žáky:

V závislosti na podmínkách výše uvedeného usnesení vlády nebudou konány žádné koncerty, výstavy, představení a veškeré aktivity pro žáky a veřejnost.

Absolventi 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně:

V závislosti na současné situaci žáci vykonají v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, § 7 Ukončení vzdělávání, odst. 1. a § 6 Komisionální zkoušky, odst. 1. takto:

 • žáci základního studia I. a II. stupně ukončí studium vykonáním závěrečné zkoušky, která bude mít formu komisionální zkoušky, nikoli formu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka

Termíny komisionálních absolventských závěrečných zkoušek:

 • předběžně v týdnu 15. 6. – 19. 6. 2020 (bude upřesněno)

Postupové zkoušky:

Konání postupových zkoušek ve školním roce 2019/2020 ve všech oborech vedení školy s ohledem na současnou situaci RUŠÍ.

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020:

Hodnocení žáků za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 proběhne v souladu s vydanou Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydanou MŠMT ze dne 27. dubna 2020, podpůrnými materiály MŠMT, popř. zřizovatele školy a vnitřním dokumentem školy vydaným ředitelem školy.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 dne 27. dubna 2020 Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Při hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude postupovat následovně:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 Vyhláška ke stažení zde: Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.

Způsob předávání vysvědčení u žáků pokračujících v distanční formě vzdělávání:

 • bude upřesněn na základě vydaných pokynů příslušnými orgány a vnitřním dokumentem vydaným ředitelem školy.

 

Další zdroje informací:

 • sledujte, prosíme, pečlivě webové stránky školy zusopava.cz a aktualizace informací (popř. emailovou korespondenci)
 • facebookový profil ZUŠ OPAVA

 

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

 

V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici na zusopava@zusopava.cz .

Děkujeme za vzájemnou spolupráci.

 

Za vedení a pedagogy školy

MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.

ředitel školy