Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše osobní údaje.

Správcem vašich osobních údajů je:

Základní umělecká škola, Opava, p.o.
Nádražní okruh 674/11
746 01 Opava
IČO: 47813512

Zastoupená: MgA. Lukášem Polednou, Ph.D., ředitelem

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je od 1. 1. 2024:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v Základní umělecké škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce Základní umělecké školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Pojmy

 • Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě (např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo apod.) na základě kterých lze tuto osobu identifikovat.
 • Citlivý údaj – osobní údaj takového charakteru, že může subjekt údajů sám o sobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole, nebo může zapříčinit jeho diskriminaci. Jde o údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 • Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uložení, pozměnění, nahlédnutí, použití, šíření, omezení, výmaz apod.
 • Správce – právnická nebo fyzická osoba (v tomto případě škola), která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 • Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, nebo subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (správce si jej najímá – např. lékař).
 • ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Účely zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola, Opava, p.o. zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

Zajištění vzdělávání:

 • přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
 • vedení školní matriky,
 • průběh vzdělávání,
 • organizace koncertních zájezdů, exkurzí, uměleckých pobytových aktivit atd.,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zajištění služeb:

 • provozování kulturních produkcí, přehlídek a obdobných akcí.

Zajištění interních procesů a provozu organizace:

 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda,
 • evidence uchazečů o zaměstnání,
 • evidence úrazů,
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • ochrana majetku a osob,
 • prezentace příspěvkové organizace,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace,
 • smlouvy a objednávky služeb.

2. Rozsah osobních údajů zpracovávaných o žácích ZUŠ

Rozsah zpracovávaných informaci je dán:

 • právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se především o údaje pro školní matriku a pro poskytování podpůrných opatření žákům apod. Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců žáků standardizovanými dotazníky a formuláři (např. elektronická přihláška), které zajišťují, aby nebyly získávány údaje, které škola ke své činnosti nepotřebuje. Pokud právní předpisy upraví rozsah osobních údajů zpracovávaných školou, škola zajistí informování subjektů, jejichž osobní údaje zpracovává.
 • zvláštními účely, které vyplynou z provozu školy, například při zajišťování mimoškolních akcí (např. požadavky ubytovatele na seznamy, řešení pojistných událostí). Při těchto účelech jsou informace od subjektů zpracovávány výhradně na základě poskytnutého souhlasu.

3. Podepsání informovaného souhlasu

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Pedagogové předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů:

Účel zpracováníOsobní údaje☐/☒*
Prezentace v tištěných materiálech Správce, a to po dobu 3 let po ukončení studia.Jméno, příjmení, fotografie, studijní obor.
Prezentace na webových stránkách Správce, a to po dobu 3 let po ukončení studia.Jméno, příjmení, obrazové a zvukové záznamy, studijní obor.
Prezentace na profilu Správce založenému na sociálních sítích (např. Facebook, Twitter, Instagram atd.), to po dobu 3 let po ukončení studia. Textové pole: *  ☐ = Neuděluji      nebo   ☒ = uděluji souhlas zpracování k danému účelu zpracování a OÚ.Jméno, příjmení, obrazové a zvukové záznamy, studijní obor.  

4. Práva žáků a zákonných zástupců

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, má subjekt tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na potvrzení o zpracování jeho údajů, na přístup ke svým osobním údajům, na informaci o rozsahu zpracovávaných informací, na poskytnutí informací nejdéle do 30 dnů od podání žádosti, na vysvětlení (při zamítnutí žádosti). Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti. Jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou, nebo pokud nejde o oprávněný zájem žadatele. Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem uvedeným ve směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů

Subjekt údajů má právo na opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné, na provedení opravy nejdéle do 30 dnů, na vysvětlení, pokud oprava nebyla provedena. Škola předchází tomu, aby zpracovávané údaje byly neaktuální, údaje o žácích i zaměstnancích pravidelně ověřuje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Subjekt údajů má právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, při odvolání souhlasu subjektu, při námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů např. školní matriky.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování je „právem dočasným“. Subjekt údajů může uplatnit toto své právo v případech:

 • pokud popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit (bylo uplatněno právo na opravu),
 • pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost

Subjektu údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce, zaměstnanec) má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, tato možnost se týká jen údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas, nelze ji uplatnit u zákonného zpracování osobních údajů.

Právo podat stížnost

Každý subjekt údajů (zákonný zástupce, zaměstnanec) má právo podat stížnost na zpracování jeho osobních údajůu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dle platných vnitřních předpisů vydaných na základě platných právních předpisů.

6. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444
emailposta@uoou.cz
datová schránka: qkbaa2n
webové stránkyhttps://www.uoou.cz