O literárně-dramatickém oboru

Literárně-dramatický obor rozvíjí schopnost dětí vnímat, vytvářet a sdělovat v určitém čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Rozvíjí také umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. Podněcuje fantazii, schopnost koncentrace a komunikativní dovednosti. Žáci jsou pedagogy vedeni k poznání sebe sama i okolního světa, k získávání dovedností a prostředků ke kultivovanému a přirozenému sebevyjádření.

Tento obor vychovává z žáků budoucí amatérské a profesionální divadelníky a dává předpoklady pro uplatnění v oborech, které vyžadují vysokou míru komunikačních schopností. Žáci literárně dramatického oboru prezentují pravidelně své umění na školních i veřejných vystoupeních.

Osvojování vědomostí a dovedností je realizováno třemi studijními zaměřeními: přípravná herecká výchova, divadlo — herectví, divadelní a herecká praxe.