Nejčastěji kladené otázky

V čem se ZUŠ liší od zájmových kroužků?

ZUŠ se od zájmových kroužků v mnohém liší. Základní umělecké vzdělávání v České republice je naprosto unikátní a řídí se předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny, předpisy a další), aby byla zajištěna vysoká úroveň výuky, která je také pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí. Důležitá je také kontinuita vzdělávání a systematické rozvíjení dovedností, uměleckého cítění a kreativity, příprava k případnému dalšímu uměleckému a pedagogickému studiu.  

Vzdělávání na ZUŠ Opava se řídí mj. Školním vzdělávacím programem, který přesně určuje skladbu předmětů na jednotlivých oborech a upravuje další podmínky a pravidla. ŠVP se řídí přesnými pravidly z RVP – Rámcově vzdělávacího programu pro ZUŠ

Žáci jsou na ZUŠ přijímáni na základě talentové zkoušky a každý ročník je ukončen postupovými či závěrečnými zkouškami. ZUŠ také svým žákům vystavuje státní vysvědčení. 

ZUŠ na rozdíl od kroužků musí například poskytovat distanční výuku, tedy svou činnost nikdy nepřerušila.

Jaký je rozdíl mezi ZŠ a ZUŠ?

ZUŠ není základní škola s rozšířenou výukou uměleckých předmětů, ale čistě uměleckou školou, do které se dochází dle rozvrhu hodin ve „volném čase“ po standardní výuce na základních a středních školách. Vyučují se zde předměty v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Hudební obor vyučuje nejen praktickou hru na nástroj nebo zpěv, ale také teorii a kolektivní interpretaci (sbory, soubory, kapely).  

K čemu slouží úplata za vzdělání?

Díky úplatě za vzdělávání je možné udržovat vysokou úroveň školy po technické a materiální stránce. Úplata slouží k hrazení provozních nákladů (energie, desinfekční prostředky aj.), k zajištění oprav budov, k nákupu a opravám nástrojů, k nákupu výtvarných potřeb, k zajištění kvalitní výuky nebo k investicím do IT vybavení, bez kterého by se distanční výuka neobešla.  

Kdo se může na ZUŠ přihlásit?

Na ZUŠ se může přihlásit každý se zájmem o vybraný obor. Přijímáni jsou žáci, kteří k 1. 9. daného školního roku dosáhnou pěti let, až po 18ti leté studenty. Více je popsáno na stránce Studium na ZUŠ.

Jak a kdy se přihlásit na ZUŠ?

ZUŠ přijímá přihlášky ke studiu celoročně. Hlavní přijímací řízení probíhá tradičně na konci května, kdy jsou přijímáni žáci do nového školního roku. V případě volných kapacit jsou žáci doplňováni i průběžně ve školním roce. Přihlášku je možné vyplnit online.

K čemu jsou talentové zkoušky? Jak probíhají?

Přijímací řízení na ZUŠ probíhá formou talentové zkoušky, při které uchazeči prokazují předpoklady ke studiu – zejména dovednosti potřebné pro daný obor, zájem o umění, samostatnost. Zkouška je přizpůsobena věku dítěte a probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře bez nátlaku na výkon. Forma talentové zkoušky pro jednotlivé obory je popsána na stránce talentová zkouška.

Je pro mě ZUŠ vhodná, když je pro mě hudba/výtvarka/divadlo/tanec „jen“ pro radost?

Ano! ZUŠ je tady pro všechny, kteří mají radost z tvoření. V ZUŠ se neklade důraz jen na individuální dovednosti, ale také na společné zážitky. Ať už u kolektivních oborů (výtvarný, taneční, literárně-dramatický) nebo u individuálních zaměření (hra na nástroj, zpěv), pro které jsou připraveny doplňující kolektivní předměty (soubory, orchestry, sbory). 

Jsme ale školou dodržující pravidla – žáci mají předepsaný určitý počet hodin a skladbu předmětů, které musí v rámci výuky na ZUŠ absolvovat. Některé předměty si lze volit dle zájmu z výběru tzv. volitelných předmětů. 

Připraví mě ZUŠ na střední nebo vysokou uměleckou školu, když se budu chtít hudbě/výtvarce/divadlu/tanci věnovat dál?

Rozhodně ano! Díky kontinuitě vzdělávání, individuální přípravě (u hudebního oboru), soutěžím, přehlídkám, vystoupením a také speciálním zaměřením (příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením na výtvarném oboru) jsou naši žáci pravidelně úspěšní při přijímacích zkouškách na střední a vysoké umělecké školy.

Kdo učí na ZUŠ?

Na ZUŠ učí profesionálové – kvalifikovaní vzdělaní pedagogové dle předpisu zákona. Většina učitelů jsou aktivní umělci nebo mají za sebou profesionální uměleckou kariéru. Seznamte se s naším pedagogickým sborem na stránce Učitelé.