Ochrana oznamovatelů

Základní umělecká škola jako povinný subjekt dle Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označované též jako směrnice o whistleblowingu, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů“), informuje o zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Obsah a způsob podání oznámení

1. Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově ZUŠ Opava, p.o. na adrese Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;
b) písemně na podatelně v kanceláři školy. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
c) telefonicky na telefonní lince: 603 383 656
d) elektronicky na e-mailové adrese: stanislava.lohinova@zusopava.cz

Příslušná osoba:

Stanislava Lohinová, Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, uč. č. 20.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele

Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

1. má znaky trestného činu,

2. má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

3. porušuje zákon, nebo

4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
b) daně z příjmů právnických osob,
c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d) ochrany spotřebitele,
e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g) ochrany životního prostředí,
h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m) ochrany finančních zájmů EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU, nebo fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Právo na odmítnuti oznámení

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si ZUŠ Opava, p.o. jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradila právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

1. samostatně výdělečnou činnost,

2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

5. správu svěřenského fondu,

6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.