Povinné informace

Informace o Základní umělecké škole, Opava, p. o.

1. Název
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Základní umělecká škola, Opava, p.o. je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení.
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Poslední zápis do rejstříku škol: Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku dalších uměleckých oborů ze dne 30. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018, č. j.: MSMT-29892/2017-2
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
Ředitel školy (statutární orgán)
MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., 733 546 188, lukas.poledna@zusopava.cz

Zástupce statutárního orgánu
Mgr. Pavel Glogar, 604 428 051, pavel.glogar@zusopava.cz

Zástupkyně ředitele
MgA. Izabela Manderla Kožaná (zástupce pro hudební obor), 776 598 563,
izabela.kozana.manderla@zusopava.cz
MgA. Pavlína Janíková (zástupce pro výtvarný obor), 739 937 307, pavlina.janikova@zusopava.cz

Ekonomický úsek
Bc. Marcela Janíková, vedoucí ekonomického úseku, ekonomka, 734 795 402,
marcela.janikova@zusopava.cz
Ing. Bc. Pavlína Slaninová, hlavní účetní, 734 795 402, pavlina.slaninova@zusopava.cz
Jana Križeková, mzdová účetní, personalistka, 734 795 402, jana.krizekova@zusopava.cz

Propagace školy
Mgr. BcA. Stanislava Lohinová, propagace školy, 730 542 923 nebo 603 383 656,
stanislava.lohinova@zusopava.cz

Učitelé
Kontakty na jednotlivé učitele a vedoucí oddělení najdete na stránce Učitelé.

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní umělecká škola, Opava, p.o.
Nádražní okruh 674/11
Opava – Předměstí
746 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Je totožná s adresou organizace.

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny kanceláře:
pondělí a středa
9-12, 13-16 hod.

4.4 Telefonní čísla
Kancelář: +420 734 795 402
Ředitel školy: +420 733 546 188

4.5 Adresa internetové stránky
www.zusopava.cz

4.6 Adresa podatelny
Základní umělecká škola, Opava, p.o.
Nádražní okruh 674/11
746 01 Opava – Předměstí

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD, USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny
E-mail: zusopava@zusopava.cz
Kontakt pro úřední komunikaci: ZUSOp@po-msk.cz

4.8 Datová schránka
bgsfxae

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 26432821/0100

6. IČ
IČ: 47813512

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
– Školní vzdělávací plán
– Školní řád
– Výroční zprávy o činnosti ZUŠ
Dokumenty najdete na stránce Dokumenty školy.

8.2 Rozpočet
Rozpočet za minulý rok nejdete ve Výroční zprávě.

9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně.
– Žádost podanou ústně může žadatel podat osobně nebo telefonicky v kanceláři školy, řediteli
školy nebo zástupcům ředitele.
– Žádost podanou písemně může žadatel doručit: poštou, osobně v kanceláři školy,
prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

10. Příjem podání a podnětů
Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu
občana https://portal.gov.cz/ osobně či písemně:
– v kanceláři školy, řediteli školy nebo zástupcům ředitele,
– poštou, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
– Vyhláška č. 75/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
– Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných,
– Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy
– Školní vzdělávací plán
– Školní řád
– Výroční zprávy o činnosti ZUŠ
Dokumenty najdete na stránce Dokumenty školy.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
– Za pořízení kopie formátu A4
Jednostranná – 4 Kč
Oboustranná – 6 Kč
– Za pořízení kopie formátu A3
Jednostranná – 6 Kč
Oboustranná – 10 Kč
– V případě použití technického nosiče dat (CD, DVD apod.) se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.
– Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
– Náklady na balné se nehradí.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší
úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení
nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím najdete na stránce Dokumenty
školy.