Talentová zkouška

Výsledky talentových zkoušek:

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhnou v těchto termínech:

  • Výtvarný obor – vizuální tvorba, příprava na na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením, 2. kolo: 10. a 11. června 2024

Rezervační formulář s termíny talentových zkoušek otevřen na: https://www.zusopava.cz/rezervace-terminu-talentove-zkousky/.


Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ

Zájemci o studium mohou v průběhu školního roku napsat na talentovky@zusopava.cz, jejich žádosti budou řešeny individuálně.

Ke studiu žáky přihlašují zákonní zástupci nebo se přihlašují zletilí žáci sami na základě přihlášky a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Přihláška je volně přístupná na webových stránkách školy. Pro všechny obory lze vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku v systému Klasifikace. Další podrobnější informace o talentové zkoušce a přijímacím řízení naleznete na této stránce, prosíme o pozorné přečtení informací.

Žáci jsou ke studiu přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v aktuálním znění, podle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání takto:

(1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

(2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).

(4) Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Talentová zkouška přijímacího řízení je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte. Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do formuláře o přijímání žáků. Při této zkoušce jsou zohledněni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jestliže zákonní zástupci žáka předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Uchazeči budou přijímáni od nejvýše umístěných ve výsledkových seznamech až do vyčerpání volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních vyučovaných v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání. Přijatí uchazeči jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a Školním vzdělávacím programem.

Uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, budou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému přijetí. Nebo případně mohou využít volné kapacity v jiných studijních zaměřeních.

Do přípravného studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let. Přípravné studium na hudebním oboru figuruje v přihlášce pod názvem Škola malých muzikantů.

Do 1. ročníku základního studia I. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let.

Do přípravného studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let a nebyli vzděláváni ve studiu I. stupně.

Do 1. ročníku základního studia II. stupně mohou nastoupit děti, které k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 14 let.

Do 1. ročníku studia pro dospělé mohou nastoupit studenti a další žadatelé, kteří k 1. 9.
následujícího školního roku dovrší 18 let.

Nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku, mohou být výjimečně přijati do přípravného nebo základního studia.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry v daný moment předvedených předpokladů uchazeče pro jeho studium na základní umělecké škole.

Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnocené bodovou škálou 0–25 bodů. U výtvarného oboru vzhledem k většímu počtu kritérií škálou 0–20 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů se v každém studijním zaměření a oboru určuje zvlášť.

Maximální počet bodů je 100. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací (talentové) zkoušky je 35.

HUDEBNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)
A. rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely (0–25 b.)
B. intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmem (0–25 b.)
C. zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další) (0–25 b.)
D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika (0–25 b.)

Bodová škála:
100–85 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolů, je přípustné nanejvýš drobné zaváhání
84–50 bodů = dobré provedení úkolů, dostatečná vyzrálost, menší rytmické a intonační nepřesnosti
49–35 bodů = méně jisté provedení úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, méně adekvátní reakce i s přihlédnutím k věku uchazeče
34–0 bodů = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, vysoká míra nepozornosti, nesamostatnost, nedostatečné reakce i s přihlédnutím k věku uchazeče

TANEČNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)
A. rytmické, hudební a prostorové cítění: schopnost reprodukovat po zkoušejícím
minimálně dva krátké rytmické modely, chůze v prostoru se změnami rytmu (0-25 b.)
B. pohybové předpoklady: zjištění základních pohybových dovedností a fyzických
předpokladů
▪ obratnost: kotoul, svíčka
▪ pohybová koordinace: chůze, běh, poskok
▪ celková pohyblivost: pohybový rozsah, rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost
páteře
(0-25 b.)
C. taneční předpoklady: hodnotí se – přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost
improvizace, práce s rekvizitami, popř. práce ve dvojicích (0-25 b.)
D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce na pokyny pedagoga, tělesné a
zdravotní předpoklady, zjištění motivace (0–25 b.)

Bodová škála:
100–85 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání
84–50 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky
49–35 bodů = nepřesné zvládnutí úkolu či nezvládnutí úkolu s přihlédnutím k věku uchazeče,
nedodržení výše uvedených kritérií
34–0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné
zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání i s přihlédnutím k věku uchazeče

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)
A. rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím dva krátké rytmické modely (0–25 b.)
B. hlasové a mluvní předpoklady: přednes připraveného čteného textu nebo básně (hodnotí se výslovnost, intonace, schopnost reagovat na změnu zadání – např. rychlost přednesu, hlasitost přednesu, projev různých emocí) (0–25 b.)
C. herecká improvizace: herecké ztvárnění situace na základě zadání (herecká etuda, improvizace) (0–25 b.)
D. všeobecné předpoklady: komunikace, reakce na pokyny pedagoga, tělesné a zdravotní předpoklady, zjištění motivace (0–25 b.)

Bodová škála:
100–85 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání
84–50 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky
49–35 bodů = nepřesné zvládnutí úkolu či nezvládnutí úkolu s přihlédnutím k věku uchazeče, nedodržení výše uvedených kritérií
34–0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání s přihlédnutím k věku uchazeče

VÝTVARNÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 60 minut)
Uchazeči o studium na ZUŠ vykonají talentovou zkoušku v rozsahu 1 hodiny. K talentové zkoušce si nemusí nosit výtvarné pomůcky ani své vlastní výtvarné práce. Talentová zkouška se skládá z jednoho výtvarného úkolu pro jednotlivá studijní zaměření.

Studijní zaměření Vizuální tvorba
Téma: Ilustrace čtené pohádky
Kritéria:
A. Kompozice (0–25 b.)
B. Práce s barvou (0–25 b.)
C. Smysl pro dokončení úkolu (0–25 b.)
D. Všeobecné předpoklady: samostatnost, motivace, komunikace (0–25 b.)

Pro úspěšné splnění talentové zkoušky by měl uchazeč dosáhnout minimálního počtu 35 bodů.

Studijní zaměření Příprava na umělecké školy
Téma: Kresba podle modelu
Kritéria:
A. Kompozice (0–20 b.)
B. Proporce (0–20 b.)
C. Zachycení objemu (0–20 b.)
D. Všeobecné předpoklady: osobní motivace pro studium (0–20 b.)
E. Domácí práce (0–20 b.)

Pro úspěšné splnění talentové zkoušky by měl uchazeč dosáhnout minimálního počtu 35 bodů.

Studijní zaměření Architektura

Téma: Kresba podle modelu
Kritéria:
A. Kompozice (0–20 b.)
B. Proporce (0–20 b.)
C. Zachycení objemu (0–20 b.)
D. Všeobecné předpoklady: osobní motivace pro studium (0–20 b.)
E. Domácí práce (0–20 b.)

Pro úspěšné splnění talentové zkoušky by měl uchazeč dosáhnout minimálního počtu 35 bodů.

Bodová škála:
100–85 bodů = osobitý projev, úplné splnění úkolu
84–50 bodů = neúplné splnění úkolu s lehkými odchylkami od zadání
49–35 bodů = nepřesné zvládnutí úkolu či jen částečné zvládnutí úkolu s přihlédnutím k věku žáka
34–0 bodů = ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání i s přihlédnutím k věku žáka