Talentová zkouška

Talentové zkoušky (přijímací řízení) pro školní rok 2021/2022 proběhnou v termínu 24.-28. 5. 2021.

Žáci jsou ke studiu v naší škole přijímáni v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019, podle § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání takto:

(1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

(2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

(3) Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 1 odst. 3, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Vyplňte, prosím, předběžnou přihlášku do ZUŠ.

Kritéria talentové zkoušky

Cílem přijímací zkoušky je především posouzení míry v daný moment předvedených předpokladů uchazeče pro jeho studium na základní umělecké škole.

Každý obor si stanovuje konkrétní činnosti, jejichž zvládnutím žák prokáže talent a další předpoklady, potřebné ke studiu vybraného oboru. Přijímací komise je minimálně tříčlenná. Komise hodnotí žáky podle plnění konkrétních kritérií.

HUDEBNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely
 • intonační a sluchové předpoklady: rozpoznání směru melodie a počet hraných tonů, určení vyššího a nižšího tónu, opakování krátké melodie spojené s rytmem
 • zpěv písně: libovolná píseň bez instrumentálního doprovodu, známá lidová píseň s harmonicko-melodickým doprovodem (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Skákal pes, Ovčáci čtveráci a další)
 • všeobecné předpoklady: komunikace, reakce, tělesná zdatnost, motorika

TANEČNÍ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmické, hudební a prostorové cítění: schopnost reprodukovat po zkoušejícím minimálně dva krátké rytmické modely, chůze v prostoru se změnami rytmu
 • pohybové předpoklady: zjištění základních pohybových dovedností a fyzických předpokladů
  • obratnost: kotoul, svíčka
  • pohybová koordinace: chůze, běh, poskok
  • celková pohyblivost: pohybový rozsah, rozsah pohybu v kyčelních kloubech, pružnost páteře
 • taneční předpoklady: hodnotí se – přirozenost, tanečnost, muzikálnost, schopnost improvizace, práce s rekvizitami, popř. práce ve dvojicích

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 15 minut)

 • rytmus: schopnost reprodukovat po zkoušejícím dva krátké rytmické modely
 • hlasové a mluvní předpoklady: přednes připraveného čteného textu nebo básně (hodnotí se výslovnost, intonace, schopnost reagovat na změnu zadání – např. rychlost přednesu, hlasitost přednesu, projev různých emocí)
 • herecká improvizace: herecké ztvárnění situace na základě zadání (herecká etuda, improvizace)
 • všeobecné předpoklady: komunikace, reakce na pokyny pedagoga, tělesné a zdravotní předpoklady, zjištění motivace

VÝTVARNÝ OBOR (rozsah zkoušky max. 60 min)

Zájemci o studium do 12 let (včetně) – výběr jednoho ze dvou uvedených témat:

 • pohádka: hodnotí se – kompozice, zobrazení figur, barevné cítění
 • sport: hodnotí se – kompozice, zobrazení pohybu figur

Zájemci o studium od 13 let:

 • kresba podle modelu (bota, domácí obuv, klíče aj.): hodnotí se – poměry velikostí, zachycení objemu, světla a stíny
 • výběr jednoho ze dvou uvedených témat
  • pohádka: hodnotí se – kompozice, zobrazení figur, barevné cítění
  • sport: hodnotí se – kompozice, zobrazení pohybu figur

Vyplněním přihlášky dávají rodiče/zákonní zástupci najevo, že souhlasí, v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, výtvarných prací týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas se poskytuje na dobu časově neomezenou.

Výsledky přijímacího řízení (talentových zkoušek) budou zvěřejněny na webových stránkách školy.

Podpisem přihlášky rodiče potvrzují, že se seznámili se Školním řádem.