Úplata za vzdělávání

Rodičům (zákonným zástupcům) žáků ZUŠ v Opavě oznamujeme výši úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory studia, která nabývá platnosti k 1. září 2023 a platí na jeden školní rok.

Výše úplaty se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném zněnívyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

Bankovní spojení: 26432821/0100

Žákům je přidělen variabilní symbol. Ten Vám bude sdělen zasláním podkladů pro platbu prostřednictvím mailového kontaktu a fyzicky v tištěné podobě prostřednictvím Vašich dětí. Věnujte, prosíme, náležitou pozornost jednak termínům splatnosti a také i správnému zadávání náležitostí plateb. Děkujeme.

Termín splatnosti:

Úplata za vzdělávání je stanovena na jeden školní rok, je rozdělená do dvou období podle pololetí. První část za I. pololetí je splatná do 30. září 2023, druhá část za II. pololetí je splatná do 15. února 2024. Toto rozdělení je platné pro žáky všech oborů. Rozhodným termínem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedeném termínu zaplacenu úplatu za vzdělávání, může být v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Hudební obor

  • Přípravné studium (Škola malých muzikantů): 1 700 Kč/ročně
  • Základní studium (Individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu): 3 400 Kč/ročně
  • Skupinová výuka (Skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu): 1 700 Kč/ ročně
  • Sbor (Sborový zpěv): 1 600 Kč/ročně
  • Zapůjčení hudebního nástroje: 500 Kč/pololetí

Taneční obor

  • Základní studium: 2 200 Kč/ročně

Literárně-dramatický obor

  • Základní studium: 2 400 Kč/ročně

Výtvarný obor

  • Vizuální tvorba: 2 200 Kč/ročně
  • Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením: 2 600 Kč/ročně

Úplata za vzdělávání je ročním příspěvkem na provozní náklady školy, nikoli školným.

O rozdělení plateb úplaty za vzdělávání, respektive Splátkovém kalendáři, rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců žáků. K žádosti je třeba předložit dokumenty, které dokládají státní sociální podporu rodiny.

Škola může vrátit poměrnou část úplaty za vzdělávání, a to pouze v případech, kdy žákova nepřítomnost přesáhne dobu dvou měsíců. Tato žádost musí být doložena příslušným potvrzením a následně posouzena ředitelem školy, který vydá rozhodnutí.