Studium na ZUŠ

Proces výuky v naší škole (tedy přijímací řízení, studium samotné, hodnocení žáka, ukončení studia a další) splňuje podmínky stanovené legislativními předpisy, především Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, v platném znění, Vyhláškou č. 71 ze dne 9. února 2005, o základním uměleckém vzdělávání, dalšími příslušnými zákony a nařízeními vlády, a také školou vydaným Školním řádem.

Podstatným a určujícím (tzv. kurikulárním dokumentem) je pro školu státem vydaný Rámcově vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP), na jehož základě je vytvořen Školní vzdělávací program (ŠVP).

Studium v naší ZUŠ se organizuje ve čtyřech oborech:

ve stupních:

  • přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let (pro hudební obor se studium nazývá Škola malých muzikantů)
  • studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia
  • přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok)
  • studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky
  • studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky (viz níže)
  • případně studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
  • příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením – pouze pro žáky výtvarného oboru (viz níže)

formou:

  • individuální výuky
  • skupinové výuky (v Hudebním oboru dle RVP u některých předmětů až v počtu čtyř žáků)
  • kolektivní výuky

Součástí výuky žáků naší školy může být pasivní nebo aktivní účast na akcích konaných školou nebo organizovaných jinými subjekty, a to jak v prostorách školy, tak i mimo místa poskytovaného vzdělávání. Jedná se především o prezentační akce školy, koncerty, vystoupení, výstavy, stejně tak o výuku v terénu (např. vycházky, návštěva jiných nejen kulturních akcí a zařízení, práce žáků mimo budovy školy, poznávací zájezdy apod.). Bezpečnost žáků je i v těchto případech ošetřena v souladu s příslušnými přepisy.

Žáci jsou do ZUŠ přijímáni na základě prokázání předpokladů ke vzdělávání (platí pro přípravné studium) nebo na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy (platí pro studium I. a II. stupně a studium pro dospělé).
Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

Pokud je ke studiu přijat žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech (I. stupeň 7 let, II. stupeň 14 let), lze na základě vyjádření přijímací komise zařadit žáka do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji.

V případě přestupu žáka na jiný nástroj v průběhu studia nebo postupu do vyššího ročníku, na základě vykonání komisionální zkoušky a usnesení komise plní žák osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho prokázaným schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji.

Pokud žák nastoupí do II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit školní výstupy přípravného studia pro II. stupeň.

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě, případně formu komisionální zkoušky. Žák obdrží závěrečné vysvědčení.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno zájemcům o vzdělávání, kteří absolvovali II. stupeň základního studia a pokračují ve vzdělávání, případně nově příchozím žákům, kteří dosáhli věkové hranice 18 let. V rámci studia pro dospělé dochází k dalšímu rozvoji dovedností a znalostí v oblasti umělecké interpretace a tvorby v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání. Obsah vzdělávání a očekávané výstupy se určují v návaznosti na individuální vzdělávací potřeby daného zájemce o vzdělávání a je sestaven po dohodě se zájemcem o vzdělávání v souladu se školním vzdělávacím programem.
Úplata za vzdělávání žáků studujících ve studiu pro dospělé je v souladu s Vyhláškou o ZUŠ.