OP VVV – Šablony II

OP VVV Šablony II

Název projektu:
Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Opava
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014488

Charakteristika

Jedná se o datační program pro školy sloužící k zjednodušenému čerpání dotací. Zjednodušenému proto, že jsou v něm předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Cíl

Cílem výzvy – dotačního programu je podpora škol a školských zařízení formou projektů zjednodušeného vykazování. Podpora je realizována poskytnutím dotace = peněžitého plnění škole k realizaci předem určených aktivit, které jsme vybírali přímo pro potřeby naší školy.

Účel poskytnutých financí z dotačního programu

 • pedagogičtí pracovníci – zvyšování profesních i osobnostních kvalit zajištěním vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech a umožnění spolupráce s odborníkem z praxe
 • žáci školy – prostřednictvím aktivit projektových dnů ve škole i mimo školu umožnit žákům školy návštěvu atraktivních a podněcujících především uměleckých akcí a prostředí mimo školu (výstavy, divadla, koncerty, sportovní zařízení apod.); zprostředkovat žákům společná soustředění a setkávání při společné práci k získávání a osvojování klíčových kompetencí k umělecké komunikaci, osobnostně sociálních a kulturních. Dále také nákupem ICT technologií didaktiky i metodicky osvěžit a zároveň podpořit proces výuky v teoretických předmětech.
 • rodiče žáků, rodinní příslušníci žáků, přátelé školy a široká veřejnost – prostřednictvím aktivit se při vzájemném komunitním setkávání blíže obeznámit se zázemím, procesem přípravy a realizace kulturních produkcí školy

Finanční prostředky dotačního programu slouží k

 • zajištění aktivit (pronájem prostor, doprava apod.)
 • propagace aktivit
 • nákup materiálního vybavení pro účely výuky a prezentace školy
 • honoráře odborníků z praxe zajišťujících aktivity programu (školitelé, osobnosti z umělecké či pedagogické oblasti) 

Aktivity, do kterých se zapojila naše škola

 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (využití pro pedagogické pracovníky)
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím setkávání s pedagogickými odborníky ve výuce (využití pro pedagogické pracovníky/žáky)
 • využití ICT v TVP (využití pro žáky)
 • komunitně osvětové setkávání (využití pro pedagogické pracovníky / žáky / rodiče a rodinné příslušníky žáků / široká veřejnost)
 • projektové dny ve škole (využití primárně pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky)
 • projektové dny mimo školu (využití primárně pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky)